ระบบการบริหารจัดการข้อมูลน้ำเชื่อม
ที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล